Algemene Voorwaarden ProConsoles

ProConsoles is gevestigd aan de Glenn Millerweg 4, 1311RS te Almere.
De winkel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het KvK-nummer: 39096555

Algemene voorwaarden.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedere overeenkomst tussen ProConsoles en de klant waarop ProConsoles deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
1.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overkomsten met ProConsoles.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en offertes.

1.4 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
1.5 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
1.6 Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd. Wijzigingen in het assortiment zullen enkel plaatsvinden voor het tot stand komen van de overeenkomst.
1.7 ProConsoles is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.
1.8 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
1.9 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is ProConsoles daaraan niet gebonden.

Afbeeldingen.

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren etc., van de aangeboden producten opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen in beginsel geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Totstandkoming van de overeenkomst.

De overeenkomst tussen ProConsoles en de klant komt tot stand op het moment dat ProConsoles de bestelling van de klant elektronisch heeft bevestigd.

Uitvoering van de overeenkomst.

2.1 ProConsoles zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ProConsoles het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Wijziging van de overeenkomst.

3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
3.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ProConsoles zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal ProConsoles de klant hierover van tevoren inlichten.
3.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel zal ProConsoles geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ProConsoles kunnen worden toegerekend.

Prijswijziging.

4.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de levering daarvan, is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door ProConsoles.
4.2 Een verhoging van de koopprijs wegens een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke maatregel is geen grond voor ontbinding.

Leveringen en leveringstermijnen.

5.1 Producten die niet voorradig zijn, worden door ProConsoles besteld en in overleg met de klant later aan de klant verzonden.
5.2 De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan ProConsoles een nieuw adres heeft opgegeven. De klant is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand worden gesteld.
5.3 Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de klant.
5.4 ProConsoles hanteert de wet kopen op afstand. De maximale levertijd is maximaal 30 dagen, tenzij anders overeen gekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is zal ProConsoles contact opnemen met de klant en de keuze geven de overeenkomst te ontbinden. Bij ontbinding zullen reeds betaalde bedragen binnen 30 dagen teruggestort worden.
5.5 De door ProConsoles opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling elektronisch is bevestigd.
5.6 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan ProConsoles slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
5.7 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld. Indien de klant een product ter reparatie naar ProConsoles stuurt en het product blijkt niet defect te zijn, dan zullen de verzendkosten voor het terugsturen naar de klant aan de klant in rekening worden gebracht.
5.8 Indien de klant meerdere producten bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.
5.9 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.
5.10 Bij bestellingen boven de 90 euro betaald u geen verzendkosten.
5.11 Wanneer een product teruggestuurd wordt worden de verzendkosten van 6,95 euro in mindering gebracht op de terugboeking.
5.12 Wordt het product na herstel door ProConsoles niet binnen 3 maanden na gereedmelding betaald of, betaald zijnde, niet opgehaald, dan is ProConsoles gerechtigd het product aan derden te verkopen om de reparatiekosten uit de opbrengst te verhalen. Extra kosten die daarvan het gevolg zijn komen ten laste van de klant.

Betaling.

Betaling dient te geschieden op één van de wijzen zoals is aangegeven op de website.

Eigendomsvoorbehoud.

Alle door ProConsoles geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van ProConsoles totdat de klant alle verplichtingen uit de met ProConsoles gesloten overeenkomst is nagekomen.

Klachten en verjaring.

6.1 De klant is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden. Klachten kunnen gemeld worden bij:
ProConsoles
Glenn Millerweg 4
1311RS Almere.
e-mail: ed@proconsoles.com
Tel: 06 – 4149 2380 / 036 – 536 5011
6.2 Door ProConsoles als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van ProConsoles.
6.3 Alle aanspraken jegens ProConsoles die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij ProConsoles zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Garantie.

7.1 Tenzij anders overeengekomen, wordt op de geleverde producten of diensten een garantie gegeven van 1 jaar. Deze garantie komt de klant toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent.
7.2 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik;
c. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;
d. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
e. schade veroorzaakt door derden;
f. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
7.3 Op verrichte reparaties biedt ProConsoles standaard 12 maanden garantie, tenzij anders overeengekomen.
7.4  Let op! Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).

Ontbinding.

8.1 De klant heeft het recht gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. ProConsoles zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht en de vereisten voor gebruikmaking van dit recht.
8.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant. Het aankoopbedrag inclusief verzendkosten zal worden teruggestort.
8.3 ProConsoles is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
8.4 Voorts is ProConsoles bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
8.5 ProConsoles is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst ProConsoles ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Aansprakelijkheid.

9.1 ProConsoles is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke non-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
9.2 ProConsoles is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ProConsoles is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ProConsoles kenbaar behoorde te zijn.
9.3 In geen geval is ProConsoles aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
9.4 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door ProConsoles geleverde sluit ProConsoles iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
9.5 Indien schade is veroorzaakt aan een andere zaak of enige andere volgschade is ontstaan, doordat het product door de klant of een derde op verkeerde wijze is gemonteerd dan wel is ingebouwd, is ProConsoles niet aansprakelijk.
9.6 Indien ProConsoles aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ProConsoles beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.7 ProConsoles is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ProConsoles of haar ondergeschikten.
9.9 ProConsoles behandelt alle aangeleverde apparaten met de grootste voorzichtigheid. Sommige defecten komen pas aan het licht nadat het apparaat uit elkaar wordt gehaald. ProConsoles kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of schades die optreden tijdens of na de reparatie, tenzij deze hun oorzaak vinden in opzet of grove schuld veroorzaakt zijn door ProConsoles.
9.10 ProConsoles is nimmer aansprakelijk voor het verlies van data.
9.11 ProConsoles heeft slechts een inspanningsverplichting ten opzichte van de Klant. ProConsoles kan dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het gewenste resultaat.

Vrijwaring.

De klant vrijwaart ProConsoles voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Overmacht.

In geval van overmacht is ProConsoles niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover ProConsoles als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Geheimhouding.

10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
10.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, ProConsoles gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en ProConsoles zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ProConsoles niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Beveiliging en internet.

ProConsoles zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risicos van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar ProConsoles kan ter zake geen garantie geven.

Intellectuele eigendom.

11.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door ProConsoles geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
11.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van ProConsoles, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Slotbepalingen.

12.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
12.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.3 Op elke overeenkomst tussen ProConsoles en de klant is Nederlands recht van toepassing.